12% momsen bort vid bil import!!!

Av Mats Carlsson

 

Från och med 13 november skärper Tullverket bestämmelserna kraftigt vid import av fordon.

1. Det generella beslutet som funnits om att fordon tillverkade före 1950 skall anses som samlarfordon förvinner

2. Betydelsen att fordon är sällsynt skärps.

3. Betydelsen av att fordonet är av större värde skärps.

Tullverket arbetar just nu på att ta fram praxis för hur dessa regler skall tolkas. Hur det påverkar vår hobby vet vi inte idag men återkommer med mer information när vi har klarhet i detta nya påfund.


Fram till dess kan vi visa vårt missnöje genom att klaga.

Kopiera texten nedan och skicka in det till Tullverket. Glöm inte sätt ut ditt namn o adress.

E post klicka på denna länken

Faxa på nr. 08-20 80 12

eller ring dem på tel. 0771-520 520  men då kommer man bara till en dator.....

Protest text nedan

Jag protesterar med bestämdhet mot ändring av texten i EEG nr 2658/87 vad avser sidan 402: 9705 00 00 Samlingar och samlarobjekt vad omfattar motorfordon.

Motorfordon äldre än 30 år har stora kulturhistoriska värden och är idag samlarobjekt över hela världen.
Hobbyn med motorfordon äldre än 30 år engagerar hundratusentals människor i vårt land och genererar även arbete till tusentals. Att höja skatteuttaget för import av motorfordon äldre än 30 år påverkar denna hobby i mycket negativ riktning.

Jag menar med bestämdhet att dessa skall även fortsättningsvis ha kvar det skatteuttag (moms) på 12% som de haft i många år.

Med Vänliga Hälsningar

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

KOMMISSIONEN

Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur

(2009/C 272/02)

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ( 1 ) ändras de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur ( 2 ) på följande sätt:

På sidan 402: 9705 00 00 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

Den befintliga texten ska ersättas med följande:

1. Detta nummer omfattar motorfordon som är

 — i ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassit, styr- och bromssystemet, motorn osv.,

— minst 30 år gamla, och

— av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Motorfordon anses inte vara av historiskt eller etnografiskt intresse och omfattas inte av detta nummer om de behöriga myndigheterna fastställer att motorfordonen inte åskådliggör ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede i denna utveckling. Sådana fordon måste även ha de särskilda kännetecken (eller karakteristika) som krävs för att ingå i en samling, det vill säga

 — vara förhållandevis sällsynt (raritet),

 — normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål,

 — vara föremål för speciell handel utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål, och

 — vara av större värde.

2. Numret omfattar också samlarobjekt av historiskt intresse:

a) Motorfordon, oavsett när de är tillverkade, beträffande vilka det kan bevisas att de har använts i samband med en historisk händelse.

b) Tävlingsfordon beträffande vilka det kan bevisas att de konstruerats, byggts och använts uteslutande för tävling och har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella evenemang.


3. Föremål av sådant slag som används som delar eller tillbehör till ovan nämnda fordon omfattas av detta nummer om de i sig är samlarobjekt, oavsett om de är avsedda att monteras på fordonen i fråga eller ej.

Bevis kan lämnas i form av lämplig dokumentation, t.ex. referensböcker eller facklitteratur, eller genom utlåtanden av erkända experter.

Ovanstående förklarande anmärkningar gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.

Repliker (exakta kopior) omfattas inte av detta nummer (i allmänhet kapitel 87).