Tullverkets svar angående 12%

Av Mats Carlsson   2009-11-23

Kommunikationsavdelningen genom Anette Malmgren kontaktade mig i torsdags och undrade om de fick lägga ut en förklarande text kring 12% historien på Usabil.nu.

Nedan kan ni läsa deras förklaring.
Solklart eller?
Jag är helt övertygad om att det kommer att bli en hel del meningsskiljaktigheter kring om en bil är att betrakta som ett samlarföremål eller ej.
Fortsättning följer. Vi kommer att fortsätta lägga ut information här på Usabil.nu.

Vi som arbetar på Tullverket är medvetna om att många människor påverkas av en ändrad praxis för hur äldre fordon ska bedömas i tullsammanhang. Det utbredda intresset för äldre amerikanska bilar, saknar motstycke i stora delar av Europa. Tullverkets uppgift är att se till att det regler som gäller för utrikeshandel följs och att reglerna tillämpas på samma sätt för alla.

Klassificeringen innebär en bedömning av en vara för att bestämma vilka tullregler som gäller. En personbil som är tänkt att ingå i en samling kan bedömas på två olika sätt: antingen är bilen först och främst ett fortskaffningsmedel. Då klassificeras den i tulltaxan under 8703 ”Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702), inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar”. Eller så är bilen mest att betrakta som ett samlarföremål. Då hamnar den under 9705 ”Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse”. Om den klassificeras som ett samlarobjekt betalas lägre tull och moms.

Eftersom praxis inom EU har varierat för hur äldre fordon ska klassificeras, ändrade EU-kommissionen[1] de s.k. förklarande anmärkningarna till nr 9705. De förklarande anmärkningarna visar hur man ska bedöma en vara som klassificeras. Tidigare har det hänt att motorfordon närmast automatiskt ansetts som samlarfordon, bara de var mer än 30 år gamla. Det stämmer inte med domar från EG-domstolen. Kommissionen förtydligar därför kraven på att fordonet ska vara förhållandevis sällsynt, av större värde och att det är av historiskt och etnografiskt intresse, för att det ska klassificeras på 9705. Inget av dessa kriterier är nya, men de lyfts fram för en enhetlig tillämpning inom EU.

Mer information om import av bilar som samlarföremål och om klassificering av varor, hittar du på vår hemsida, www.tullverket.se.

PS Domstolens rättspraxis framgår av domarna från den 10 oktober 1985 i mål 200/84 (Daiber) och av den 3 december 1998 i mål C-259/97 (Clees).  [1] EUT C 272, 13.11.2009, s. 8