Importnyheter

Av Sören Fjellstedt

TULLNYTT

BAKGRUND

I mitten av 1990 talet lyckades några inom EU driva igenom det faktum
att ett motorfordon kunde vara historiskt intressant och därigenom förtullas på samma sätt som andra historiskt intressanta föremål dvs. tullfritt och med enda avgift av 12% moms. I Sverige kom det att godkännas som historiskt intressant i princip alla fordon äldre än 30 år i originalskick och med ett styrkande intyg från en Besiktningsman från Handelskammaren.
1 Januari 2010 skärptes reglerna och förutom intyg från besiktningsman från handelskammaren krävdes att fordonen var tvungna att kosta minst fem gånger nypris när fordonet var fabriksnytt, och att det fick finnas max 30 fordon registrerade i Sverige av märke och modell.
Vad som gäller from 1 Januari 2014 är vad som nu beskrivs:

Beslutet att ändra regelverket from 1 Januari 2014 kom vid ett möte i Bryssel den 20 och 21 Juni 2013 där Tullfolk från samtliga EU:s nationer fanns representerade och från Sverige var Tullens Nationella expert Jan Hallberg på plats.

Här en Chevrolet Impala Convertible 1958 på väg hem till Sverige under vintern och förtullas den i Holland är avgifterna totalt
ca 42000 sek och går den direkt till Sverige ca 84000 sek så många dyra bilar kommer även i fortsättningen ta omvägen via Holland

Jan Hallberg som normalt sitter i Göteborg möter dessa tullfrågor både i maktens korridor och ute vid kaj där han rent fysiskt får se hur samlarfordonen ser ut.
Vi vet att Jan Hallberg verkat för att inte göra regelverket för krångligt för alla de parter som är inblandade, parterna är i detta fall importör, speditör och tulltjänsteman. Om han lyckats gott med detta arbete återstår att se efter den 1:a Januari 2014 vi kan bara vänta och hoppas att deras ord är det som gäller.

From 1 Januari 2014 kommer det att bli avsevärt mycket lättare att importera fordon äldre än 30 år till lägre importavgifter och här försöker vi göra så att var och en som planerar import av ett äldre fordon skall förstå vad som gäller.

Uppgifterna sammanställda efter att granskat www.tullverket.se om upplysningar om samlarfordon plus samtal med
* Tullverkets tullsvar för privatpersoner svarade Maria
* Tullverkets presstjänst för press svarade Michaela
* Tullverkets Nationella expert veteranfordon Jan Hallberg
* Tullverkets Nationella experts högra hand Mats Renerius
* Tullverkets klareringskontor i Göteborg svarade Britta
* Samt flera företag som sysslar med klarering av samlarfordon till Sverige


VAD KAN VARA HISTORISKT INTRESSANT FORDON?

Personbilar, Motorcyklar, Lastbilar, Bussar med mera i princip alla motordrivna fordon. Som är i originalskick, renoverat eller orenoverat och minst 30 år gamla

VILKET SKICK SKA DET HA?

Det ska vara i originalskick i princip i samma utförande som när det lämnade tillverkningen

VAD FÅR VARA BYTT?

Allt får vara bytt men bara till motsvarande originaldelar, det enda som accepteras är byte av färg.

VAD ÄR INTE TILLÅTET?

Hembyggda fordon, Ombyggda fordon, Trimmade fordon, Stylade fordon, i korthet endast originalfordon.
 

HUR BESTÄMS ATT ETT FORDON ÄR ETT SAMLARFORDON?
Importören visar vid förtullning upp styrkande handlingar i form av exempelvis

Roger Bart på Global Transport i Amsterdam har förtullat
många samlarfordon under de senaste åren i Holland då de
tolkat reglerna förmånligt hos Tullen i Holland där många
bilar förtullats till den låga importavgiften 6%

 * Lämplig dokumentation från referensböcker
* Lämplig dokumentation från facklitteratur
* Lämpliga foton av fordonet och/ eller till exempel originalbroschyr
* Lämpliga köpehandlingar
* Officiella fordonsdokument

Vid kontakt med speditörer och Tullverket har det varit svårt att få förslag på lämpliga dokument utan det skall bedömas från fall till fall.
Förslagen om ovan dokumentation kommer från Tullverket och vi kan anta att om man uppfyller tre av ovan förslagna fem dokumentationer skall det gå att få det förtullat som samlarfordon med 0% i tull och 12% i moms som enda införselavgifter.

Men vill man vara säker på få det förtullat som samlarfordon kan en besiktningsman från Handelskammaren skriva ut ett intyg.
Samtliga från Tullen vi pratat med säger att Handelskammareintyg inte kommer vara ett krav men vi kan misstänka att ett sådant krav kommer kvarstå för då slipper Tullen göra bedömningen om originalskick och om fordonet platsar som historiskt intressant.

En Patinerad komplett körbar Mercury Four-Door Sport Sedan
1950 uppfyller kraven som samlarfordon och får 12% i
avgifter trots lågt inköpsvärde
Ford Fairlane 500 Galaxie Two-Door Sunliner 1959
uppfyller inte kraven varken före eller efter ändringen
då denna saknar vitala delar såsom motor.
Vi kan anta att även nyare bilar som ex en Cadillac Coupe De Ville 1984 blir intressant att importera bara 12% i införselavgifter
och möjlig att besiktiga i Sverige kan ju bli kul!
Full size Pontiac Parisienne Brougham 1984 är ännu ett
exempel på kul importbil som inte gått importera till lägre
avgifter utan tidigare har det varit totalt 37,5% i påslag
medans det from 1 Januari blir endast 12%
FAKTARUTA

Köper man ett fordon inom Europeiskaunionen så betalar man inga tullavgifter när det kommer till Svenska gräns. Avgifter betalas när man importerar fordon från länder utanför Europeiska unionen, länder utanför EU kallas tredje land i tullsammanhang. Man betalar en tullavgift som normalt ligger mellan 10 och 22% för fordon och ovanpå detta 25% moms om fordonet klassas som historiskt intressant betalar man ingen tullavgift och endast 12% moms för införsel till Sverige.

Tullavgiften är en införselskatt som tillfaller EU:s gemensamma skattkista och skall vara lika oavsett i vilket land varor införtullas.

Däremot moms är en nationell skatt och historiskt intressanta föremål beskattas med olika moms % satser beroende på införsel land t.ex. England och Frankrike har endast 3% i momsavgifter och Holland har 6% i moms.
Det är därför fordonen som kommer till Sverige idag ofta förtullas i införsellandet Holland och efter 1 Januari kommer säkert de dyraste fordonen att förtullas i Holland där de förtullas för 6% innan de transporteras till Sverige.

En häftig Original Peterbilt från 1955 har före 31 December 22% i tull och 25% i moms som avgiftsbörda det ger ett påslag på hela 52,5% men första Januari kommer den tillsammans med de andra samlarfordonen ner till endast 12% i avgifter också!


Vill också poängtera att Tullverket inte lämnat några exakta instruktioner varken till egen personal eller kunder så det kommer ändras lite allteftersom tiden går och eder skribents tidigare erfarenheter säger att det nog inte kommer att vara exakt klart förrän i Mars 2014

SÖREN FJELLSTEDT
Köper man ett fordon som vunnit betydande framgångar i
nationella eller internationella tävlingar ska dessa fordon också kunna förtullas tullfritt med endast 12% moms i avgift.
Här förstår vi att krav på bevisning är stor.
En Chevrolet Nova två dörrars stolpe från 1968 är i originalskick välkommen att förtullas som samlarfordon men har den en
sådan ombyggd bakvagn som denna kommer den
förtullas till fulla avgifter.
KOPIA AV TULLENS VIKTIGASTE INFORMATION PÅ NÄTET

Nya regler från den 1 januari 2014
De nya reglerna återfinns i den kompletterande anmärkningen till kapitel 97 i den Kombinerade nomenklaturen (tulltaxan) som publicerades av EU den 31 oktober 2013. EU har i och med detta ändrat tolkningen av domarna från den Europeiska domstolen. På grund av detta så försvinner texten i de Förklarande anmärkningarna till KN (FAKN) den 31 december 2013.

Kombinerade nomenklaturen (tulltaxan)länk till annan webbplats (den kompletterande anmärkningen återfinns på sidan 640)

De nya kraven som ett fordon måste uppfylla för att vara ett samlarfordon är:

•I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda fordon omfattas ej.
•Minst 30 år gamla
•Av en modell eller typ som inte längre tillverkas
Övriga krav om att fordonet ska vara förhållandevis sällsynt, normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål, vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål, och vara av större värde anses uppfyllda om de tre ovan nämnda kraven infrias.

I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor
Fordonet får inte vara ändrat från ursprungsskicket så att det får andra specifikationer än de ursprungliga. Om till exempel motorn har bytts ut mot en med andra specifikationer än den fordonet levererades med från fabrik, bedöms det vara fråga om en omfattande förändring. Samma sak gäller om motorn trimmats etc. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade och ombyggda fordon anses inte vara samlarfordon enligt tulltaxan, även om ombyggnaden gjordes för mer än 30 år sedan. Detta innebär bland annat att så kallade "söndermekade" och "stylade" fordon inte anses vara i ursprungligt skick. Det är det skick fordonet inkommer i som är avgörande för om det är att anse som ett samlarobjekt, vilket betyder att till exempel fordon som behöver renoveras inte uppfyller kravet på ursprungligt skick. Med uttrycket ”överföring” menas kraftöverföringen (koppling, växellåda, kardanaxel, drivande hjulaxel eller motsvarande).

Minst 30 år gamla
Ingen ändring mot tidigare tillämpning.

Av en modell eller typ som inte längre tillverkas
Det finns på marknaden nyproducerade fordon med modellnamn som är äldre än 30 år, t.ex. Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Volkswagen Golf och Passat. Dessa exempel på fordon är så ändrade på grund av den tekniska utvecklingen och dagens krav t.ex. miljökrav, att de inte kan anses vara samma modell eller typ som den 30 år äldre modellen med samma namn.

Styrkande handlingar
För att kunna bedöma om förutsättningarna är uppfyllda bör information lämnas i form av lämplig dokumentation som exempelvis referensböcker, facklitteratur, foton, köpehandlingar, officiella fordonsdokument eller genom utlåtande från erkända experter.

Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.